Chi tiết tin - Xã A Bung - Đakrông

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 36
  • Tổng truy cập 332.822

BÀI TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

14:52, Thứ Hai, 11-3-2024

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ, kết quả thực hiện của địa phương. UBND xã A Bung triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 gồm:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ CCHC của xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; xây dựng nền hành chính ngày càng tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động thông suốt, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phục vụ công dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC của xã; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các ban, ngành xã; giải quyết tốt các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân.

- Tiếp tục nâng cao thứ hạng các chỉ số thuộc lĩnh vực CCHC của cấp xã góp phần nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn t (SIPAS).

2. Yêu cầu

- Năm 2024, duy trì cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận “một cửa” đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, văn hóa công sở và từng bước hoàn thiện về trình độ tin học.

- Thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở đảm bảo 100% cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã ký cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ và đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính văn hóa công sở.

- Khai thác có hiệu quả các chương trình cải cách hành chính thông qua báo mạng, cổng thông tin điện tử, hộp thư điện tử và các văn bản hành chính cấp trên.

- Bố trí đủ nguồn lực và có giải pháp triển khai cụ thể để đảm bảo tính khả thi của Kế hoạch này.

  1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
  1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Chỉ đạo, đôn đốc các ban, ngành, CBCC tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, kế hoạch CCHC năm 2024; ban hành các kế hoạch có liên quan đúng thời gian, đảm bảo chất lượng về nội dung và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động chỉ đạo điều hành của hệ thống hành chính Nhà nước.

- Các ban ngành cần vào cuộc và tích cực đẩy mạnh, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện; xác định và đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính, coi đây là tiêu chí đánh giá quan trọng về kết quả, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của người đứng đầu cơ quan, là cơ sở để xem xét thi đua, khen thưởng và đánh giá công tác cán bộ cuối năm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan của cán bộ, công chức.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 do cấp trên tổ chức (nếu có).

- Tổ chức đánh giá những mặt hạn chế, thiếu sót dẫn đến bị mất điểm chỉ số CCHC và điểm đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của xã năm 2023.

- Áp dụng các biện pháp, giải pháp nhằm nâng chỉ số cải cách hành chính của huyện, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)...

- Tổ chức tự chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính UBND xã nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở địa phương.

- Gắn kết quả CCHC với công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ về CCHC.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra công tác CCHC nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

  1. Cải cách thể chế, theo dõi thi hành pháp luật

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể, khả thi, minh bạch, ổn định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thực hiện đầy đủ việc đánh giá tác động của chính sách trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan tham mưu ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

- Rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, trọng tâm là các văn bản QPPL liên quan đến tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức. Tăng cường công tác kiểm tra văn bản QPPL, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

- Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chú trọng công tác tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt gắn kết với quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

  1. Cải cách thủ tục hành chính

- Kịp thời cập nhật các TTHC do Trung ương, cấp tỉnh, huyện ban hành mới, đảm bảo: 100% TTHC được niêm yết công khai đúng quy định tại Bộ phận một cửa xã và trên trang thông tin điện tử xã để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC; 100% TTHC cấp xã được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp xã; 100% hồ sơ tiếp nhận được cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử của tỉnh; Tỷ lệ số lượng hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn hàng năm đạt từ 99% trở lên.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

Triển khai số hóa hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, cụ thể: Phấn đấu trong năm 2024, tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan có liên quan thực hiện bằng phương thức điện tử đạt từ 80% trở lên; Tỷ lệ hồ sơ TTHC có cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đạt từ 99% trở lên.

Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi đối với hồ sơ TTHC trễ hẹn trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tố chức.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Triển khai TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính vào thanh toán trực tuyến, trong đó tỷ lệ giao dịch trực tuyến đạt từ 45% trở lên.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra quá hạn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; thực hiện kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, công chức,  có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, không rõ ràng dứt khoát, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

  1. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nưc

- Cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy tại UBND xã.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp trong giải quyết công việc giữa các ban, ngành chuyên môn với nhau và với cấp trên.

          - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo kế hoạch của cấp trên, góp phần nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

5. Cải cách chế độ công vụ

- Xây dựng kế hoạch về nhu cầu đào tạo, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đạo đức công vụ, thực thi nhiệm vụ gắn vị trí, chức danh và yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức xã.

- Trên cơ sở vị trí việc làm đã được phê duyệt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, bố trí hợp lý người làm việc đảm bảo theo đúng trình độ đào tạo và năng lực; đưa vào danh sách đề nghị tinh giản đối với các trường hợp dôi dư theo vị trí việc làm hoặc có trình độ đào tạo không phù hợp, không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

- Áp dụng có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ, công chức, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với CBCCVC.

6. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục kiện toàn và sửa đổi một số nội dung của Quy chế chi tiêu nội bộ để phù hợp quy định mới của pháp luật.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của Luật ngân sách năm 2015.

- Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các kiến nghị, kết luận của cơ quan kiểm toán nhà nước, thanh tra.

- Đẩy mạnh việc thực hiện công tác xã hội hóa ở một số lĩnh vực nhằm giảm nguồn chi của ngân sách nhà nước, ngân sách xã. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tăng nguồn thu của xã.

7. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính Chính phủ số

- Triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh uỷ về chuyển đổi sổ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị; ứng dụng thường xuyên các phần mềm trong giải quyết công việc.

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ vận hành Trang thông tin điện tử của cấp xã; từng bước xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh phát triển dịch vụ công trực tuyến (chú trọng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4) nhằm nâng cao chất lượng, tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính, giúp người dân, tổ chức tiết kiệm về thời gian, kinh phí khi thực hiện các TTHC.

- Quy trình hóa việc giải quyết công việc các cơ quan hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2024; Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thông tin cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử huyện, xã.

8. Duy trì và nâng cao các chỉ số: CCHC (PAR INDEX), Quản trị hành chính công (PAPI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS).

a) Chỉ số CCHC (PAR INDEX)

- Phân công trách nhiệm cụ thể đối với các ban, ngành, công chức trong việc thực hiện Bộ chỉ số chấm điểm CCHC.

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở thực hiện bộ chỉ số chấm điểm CCHC. Đảm bảo chất lượng về nội dung, đúng thời gian đặt ra.

- Gắn kết quả thực hiện bộ chỉ số CCHC với công tác thi đua khen thưởng,
coi đây là tiêu chí quan trọng trong việc xếp loại thi đua khen thưởng cuối năm.

b) Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI)

- Tham gia của người dân: Luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân. Phát phiếu khảo sát thăm dò ý kiến cho người dân sau khi thực hiện TTHC.

- Công khai minh bạch: Công khai minh bạch các dự án đầu tư do cơ quan quản lý, công khai minh bạch về tài sản thu nhập, cá nhân.

- Trách nhiệm giải trình với tổ chức, công dân: Thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định không có trường hợp CBCC lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để làm sai các quy định của pháp luật. Tiến hành rà soát đơn giản hóa TTHC. Cắt giảm tối đa chi phí về mặt thời gian và tài chính cho người dân khi thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã.

- Cung ứng dịch vụ công: Duy trì, nâng cao chất lượng trang Web của xã nhằm trao đổi thông tin, dịch vụ công với người dân và doanh nghiệp qua môi trường mạng về hoạt động của cơ quan …

d) Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS): Xây dựng, ban hành kế hoạch duy trì nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS).

Các tin khác